Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken wanneer je diensten van ons afneemt of op een andere wijze contact met ons hebt. Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd ons privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring.

Contactgegevens
We leggen je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres vast in een digitaal adresboek. Wanneer de gesprekken beëindigd zijn, worden deze binnen 6 maanden weer daaruit verwijderd en op verzoek eerder. Wanneer je daartoe toestemming verleend, blijven de gegevens langer bewaard.

Bijzondere persoonsgegevens
Bij aanvang van een gesprekstraject vragen we je om formulieren in te vullen. Die gegevens worden zo lang het nuttig is bewaard. De documenten worden met je gedeeld in een digitaal dossier, zodat je ze zelf kunt opslaan.

Soms worden er door ARBO-artsen of bedrijfsartsen gegevens opgevraagd. Deze gegevens worden alleen door ons verstrekt met jouw nadrukkelijke toestemming (op papier). De inhoud wordt vooraf met je gedeeld en overlegd.

Voor welke doelen gebruiken we je gegevens?
De belangrijkste doelen waar we je gegevens voor gebruiken, zijn:

Contact maken. Door de contactgegevens kunnen we via e-mail, telefoon, SMS en eventueel WhattsApp contact zoeken om eventuele afspraken te maken of te wijzigen.

Gesprekken met jou. Wat je hebt geschreven wordt gebruikt ter voorbereiding. Na een relatie- of coachingsgesprek kunnen aantekeningen worden gemaakt om de doelstelling van de gesprekken vast te houden.
De inhoud blijft van de cliënt(en) en kan ten alle tijden worden vernietigd.

Wetgeving. De wet kan eisen stellen aan het verzamelen en bewaren van informatie. Zo kent de wet een bewaarplicht voor bijvoorbeeld de financiële transacties en medische gegevens.

Financiële gegevens
De financiële administratie wordt gedaan door de medewerkers van de praktijk en cijfermatig gecontroleerd door het accountantskantoor dat we daarvoor hebben ingehuurd. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Beveiliging en bewaartermijnen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hebben we met derden die uw informatie verwerken (‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving) afspraken hierover gemaakt.

Jouw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doelen.

Dataverkeer

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Daarnaast verwerken we ze ook in landen of bij partijen die door de Europese Commissie zijn aangegeven als landen of partijen met adequaat beschermingsniveau en hebben dat in overeenkomsten vastgelegd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Wil je dat graag. Neem dan contact met Marcel op.