Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesprekken. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk twee werkdagen voor het tijdstip van het gesprek worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen twee werkdagen voor de afspraak is Praktijk VAN WAARDE gerechtigd €75,00 aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

Praktijk VAN WAARDE stuurt na het gesprek een factuur per e-mail naar de cliënt.

Artikel 4

De door Praktijk VAN WAARDE aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het gesprek dienen door de cliënt binnen 3 werkdagen na de gespreksdatum / datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan Praktijk VAN WAARDE de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Praktijk VAN WAARDE zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is Praktijk VAN WAARDE gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere consulten op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

De inhoud van e-mails, uitkomsten van gesprekken, notities noch inhoud van de gesprekken mogen gebruikt voor worden voor gerechtelijke doeleinden, mits op uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van je hulpverlener.

Artikel 10

De tarieven, de klachtenregeling en privacyregeling, zoals beschreven op de website zijn leidend in het contact.