Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle cliënten, die buiten de zorgverzekering om diensten afnemen bij Praktijk VAN WAARDE.

De voorwaarden worden elk half jaar opnieuw vastgesteld.

Laatste update: 1 januari 2024


Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesprekken. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk twee werkdagen voor het tijdstip van het gesprek worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen twee werkdagen voor de afspraak is Praktijk VAN WAARDE gerechtigd €75,00 aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

Praktijk VAN WAARDE stuurt na het gesprek een factuur per e-mail naar de cliënt.

Artikel 4

De door Praktijk VAN WAARDE aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het gesprek dienen door de cliënt binnen 3 werkdagen na de gespreksdatum / datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan Praktijk VAN WAARDE de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Praktijk VAN WAARDE zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is Praktijk VAN WAARDE gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere consulten op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

De inhoud van e-mails, uitkomsten van gesprekken, notities noch inhoud van de gesprekken mogen gebruikt voor worden voor gerechtelijke doeleinden, mits op uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van je hulpverlener.