Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle cliënten, die buiten de zorgverzekering om diensten afnemen bij Praktijk VAN WAARDE.

De voorwaarden worden elk half jaar opnieuw vastgesteld.

Laatste update: 1 januari 2019


Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesprekken. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk twee werkdagen voor het tijdstip van het gesprek worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen twee werkdagen voor de afspraak is Praktijk VAN WAARDE gerechtigd de kosten van de sessie aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

Praktijk VAN WAARDE stuurt na het gesprek een factuur per e-mail naar de cliënt. Gevraagd wordt om direct na afloop de kosten te vergoeden via een betaalverzoek met Ideal.

*Uitzondering geldt voor clienten, die ingeschreven worden bij 1nP (GGZ behandeling). De wettelijke regeling is dat na 365 dagen door 1nP de gesprekken worden gefactureerd aan je zorgverzekeraar.
Zonder huisartsverwijzing, zijn de kosten echter voor jou.

Artikel 4

De door Praktijk VAN WAARDE aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het gesprek dienen door de cliënt vóór het eerstvolgende gesprek en anders binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan Praktijk VAN WAARDE de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Praktijk VAN WAARDE zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is Praktijk VAN WAARDE gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere consulten op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.